ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

1. A Szabályzat célja

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a ”KURZUS” Tanfolyamszervező Betéti Társaság (rövidített nevén: ”KURZUS” Bt., székhely: 6725 Szeged, Bécsi körút 6. 1. em. 7., cégjegyzékszám: 06-06-000561; a továbbiakban: „Társaság”, vagy „Adatkezelő”, vagy „Cégünk”) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, belső eljárásrendet és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

Jelen szabályzat kialakításakor a Társaság különös tekintettel vette figyelembe a az Európai Parlament és Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), valamint a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról („Infotv.” vagy „Adatvédelmi törvény”), 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről rendelkezéseit.

A jelen Szabályzat célja, hogy a Társaság által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

2. Fogalom meghatározások

Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több gazdasági azonosságára jellemző ismeret az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A Személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

Adatkezelő adatai:

”KURZUS” Tanfolyamszervező Betéti Társaság (rövidített nevén: ”KURZUS” Bt., székhely: 6725 Szeged, Bécsi körút 6. 1. em. 7.).

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon elvégzik.

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Adattovábbítás: a Személyes adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé tétele.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.

Automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora.

Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.

Felhasználó: az a természetes személy (Érintett), aki a Társaság honlapján (pl. www.lakberendezoiskola.hu) vagy papír alapú regisztrációs lapon jelentkezik, regisztrál.

Nyilvánosságra hozatal: a Személyes adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Szolgáltatás(ok): Adatkezelő által biztosított szolgáltatások, amelyek elérhetők a honlapon, képzési rendezvényeken, és képzésre vonatkozó kiadványokban.

3. Az Adatkezelés jogalapja, célja és módja

3.1. A felnőttképzési, oktatási szolgáltatás keretében történő Adatkezelés jogalapja az oktatási szolgáltatással összefüggő alapvető hallgatói jogok biztosítása, a jogszabályok által meghatározott keretek között.

Képzési szolgáltatások igénybevétele esetén az Adatkezelés jogalapja az Érintett (érdeklődő ügyfél, vagy hallgató) önkéntes hozzájárulása, valamint az Érintett (képzésen résztvevő hallgató) által a Felnőttképzési Szerződés megkötése illetve teljesítése, az Adatkezelőre irányadó jogszabályokban foglalt rendelkezések betartása mellett, továbbá az Adatkezelő képzési marketing/értékesítési tevékenységének támogatása. Az Érintett, mint érdeklődő ügyfél avagy képzésre jelentkezni kívánó hallgató a Honlapon történő regisztrációval vagy a szolgáltatás igénybevételével eleve hozzájárul ahhoz, hogy a regisztráció és/vagy az igénybe vétel során megadott személyes adatait a Képző Intézmény, mint Szolgáltató a képzési szolgáltatás  teljesítése, avagy az ügyféltájékoztatás érdekében a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően tárolja, kezelje és felhasználja.

3.2. Az Adatkezelő által folytatott Adatkezelések célja:

a) online tartalomszolgáltatás, képzési feltételrendszer és ajánlat hozzáférhetővé tétele;

b) a Társaság üzleti tevékenyégével, képzéseivel összefüggő kapcsolattartás;

c) a Felhasználó azonosítása, az Érintettel való kapcsolattartás;

d) a Felhasználói jogosultságok (az Ön által igénybe vehető Szolgáltatások) azonosítása;

e) Társaság internetes oldalain keresztül elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, képzésekre való internetes jelentkezés biztosítása;

f) Képzési hirdetések, tanfolyamok megjelenítése, statisztikakészítés;

g) közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél stb.)

3.3. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja a Társaság internetes oldalain keresztül elérhető képzési szolgáltatások nyújtásának biztosítása, az Érintett jogainak védelme mellett. Az Érintett által a képzési szolgáltatás igénybevétele során hozzáférhetővé tett adatokat az Adatkezelő felhasználhatja arra, hogy a Társaság weboldalán vagy hírlevélben célzott tartalmat, és/vagy hirdetést jelenítsen meg.

3.4. Az Adatkezelő a megadott Személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

3.5. Adatkezelő a neki megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősség-vállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintettet (felhasználót) terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

4. Adatkezelési tevékenységek bemutatása adatkezelési célok szerint

4.1. Regisztráció a honlapon

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

A regisztráció a honlapon arra szolgál, hogy a Képző Intézmény lakberendező és dajkaképző hirdetett tanfolyamaival összefüggő információk személyre szabottak és áttekinthetők legyenek az Érintett képzésre jelentkező számára. Emellett a regisztrációs fiók létrehozása arra is szolgál, hogy a képzésre jelentkező személy adatai, beazonosítás céljából elérhetőek legyenek.

E-mail cím elengedhetetlen a képzésre jelentkező felhasználó azonosításához.

A felhasználó biztonságos azonosításához jelszó szükséges.

Az adatkezelés jogalapja:

A felhasználó hozzájárulása, amelyet a holnapra regisztrálással, ráutaló magatartással ad meg felénk. A hozzájárulás az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontján alapul.

Az adatkezelés időtartama:

A felhasználó adatait addig kezeljük, ameddig a felhasználó nem kéri a fiók törlését vagy – amennyiben a felhasználó a fiókot nem használja – 1 év után töröljük.

Amennyiben azt észleljük, hogy a fiók inaktívvá vált, a regisztrációtól számított 6 hónap elteltével e-mail üzenetben kérjük az Érintettet, hogy lépjen be a fiókjába, és jelezzük, hogy amennyiben ez nem történik meg, törölni fogjuk a fiókot. Ha nem történik belépés, ismételt e-mail üzenetet küldünk az előző üzenetet követő két héttel, amelyben jelezzük, hogy az e-mail az utolsó felhívás a belépésre a fiókadatok törlését megelőzően. Ha nem történik belépés ekkor sem, a fiókadatokat a regisztrációtól számított fél év elteltével töröljük.

Az Érintett által küldött e-mailek esetén, ha az Érintett egyébként nem rendelkezik regisztrációval, Adatkezelő az e-mail címet a megkeresésben hivatkozott ügy lezárását követő 90. napon törli, kivéve, ha egyedi esetben az Adatkezelő jogos érdeke a személyes adat további kezelését indokolja, az Adatkezelő e jogos érdekének fennállásáig.

Az Adatkezelő által szervezett képzés résztvevőinek személyes adatait Adatkezelő – kivéve, ha az Érintett egyéb célú adatkezeléshez is hozzájárult – az adott lezárását követő 90. napon törli.

Marketing célból továbbá közvetlen üzletszerzésre megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg az Érintett nem kéri azok törlését.

4.2. A Felnőttképzési Szerződés megkötését követően a képzésen résztvevő hallgató személyes adatainak kezelés, tárolása 

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

A Felnőttképzési Szerződés megkötése folytán a képzésen részt vevő hallgató személyes azonosító adatainak valamint a számlázás során a név vagy cégnév adatainak kezelése jogszabály által előírt kötelezettség. A hallgató által megadott e-mail cím a személyes adatok mellett az elektronikus képző-hallgató kapcsolattartást segíti elő.

Adatkezelés időtartama:

A személyes adatok kezelésének jogalapja a ”KURZUS” Bt. jogos érdeke, amely azon célhoz fűződik, hogy képes legyen a hallgatói számára szerződésszerű teljesítésre. A Képző Intézmény a képzésen részt vevő Érintett adatait addig kezeli, ameddig a felhasználó nem kéri ezen adatai törlését, arra tekintettel, hogy törlés esetén a Képző Intézmény nem fog tudni szerződéses kötelezettségének eleget tenni.

A hallgató számlázással kapcsolatosan rendelkezésre bocsátott adatainak időtartama a számla kiállításától számított 8 év. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot – így a számlát is – , legalább 8 évig kell megőrizni.

4.3. Rendszerüzenetek, elektronikus válaszüzenetek küldése a képzési szolgáltatás megrendelésével, illetve megvásárlásával kapcsolatosan 

Annak érdekében, hogy a képzésre jelentkező hallgató követni tudja a szolgáltatás teljesítésének lépéseit, a Képző Intézmény a befizetésekről elektronikus válaszüzenetet, vagy elektronikus számlát (egyéb számviteli bizonylatot) küld. Ezek az üzenetek a következő esetekben fordulnak elő:

 - bankkártyás fizetés esetén a fizetés visszaigazolása,
 - számla küldése,
 - rendelés visszaigazolásáról szóló üzenet,
 - fizetés elfogadásáról szóló üzenet,
 - sikertelen fizetésről szóló üzenet,
 - az átutalásra váró összegről szóló üzenet (banki átutalással történő fizetés esetén).

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

E-mail cím elengedhetetlen a résztvevőtől a beazonosításhoz.

Név vagy cégnév a számla megküldéséhez szükséges.

Cím a számla kiállításához szükséges.

Az adatkezelés időtartama:

Jelen célból a válasz-, illetve rendszerüzeneteket (beleértve az azokban) a szerződés megszűnéséig kezeljük. A szerződés megszűnése után azonban érintett válasz-, illetve rendszer üzeneteket tovább tároljuk a 4.6. pont alapján.

4.4. Válasz- és rendszerüzenetek tárolása jogos érdekünk alapján

A 4.3. pontban foglalt adatkezelési cél esetén a jogosultságunk a személyes adatok kezelésére megszűnik a szerződés teljesítésével. Azonban ahhoz, hogy egy esetlegesen felmerülő jogvita esetén igazolni tudjuk, hogy megfelelően teljesítettük a szerződést, és az általunk vállaltakat maradéktalanul nyújtottuk, szükséges, hogy résztvevővel kapcsolatos válasz- és a rendszerüzenetek az elévülési idő végéig tárolásra kerüljenek. Az adatokat emiatt a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 6:22. § alapján az elévülési idő végéig, azaz a rendszerüzenet kiküldését követően 5 évig megőrizzük, tároljuk.

A kezelt adatok köre és adatkezelési cél:

Mint fent már kifejtettük, az adatkezelési cél lényege, hogy jogvita esetén igazolni tudjuk a szerződés teljesítését, amely adat tárolási kötelezettséget foglal magában.

Az adatkör így azonos a 4.3. pontban foglalt adatkörrel.

Az adatkezelés jogalapja:

A hivatkozott személyes adatok kezelésének, illetve tárolásának jogalapja a ”KURZUS” Bt. jogos érdeke, amely azon célhoz fűződik, hogy egy esetleges jogvita esetén képes legyen igazolni a szerződésszerű teljesítését. 

Az adatkezelés/tárolás időtartama:

Jelen célból az adatokat a Ptk. 6:22. § alapján az elévülési idő végéig, azaz a szerződéskötéstől számított 5 évig tárolja.
Az adatfeldolgozó megnevezése és tevékenysége:
Cégünk jelen célhoz 4.5. pontban felsorolt adatfeldolgozókat veszi igénybe, amely cégek az azonos pontban feltüntetett adatokat dolgozzák fel jelen célnak megfelelően, a 4.4 pontban jelölt időtartamig.

4.5. Adatbiztonság

Az érintettet tájékoztatjuk arról, hogy megtettük azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítottuk, és működtetjük azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Érintett személyes adatai megfelelő védelmének biztosításához szükségesek. A rendszerünkben tárolt adatok jelszavas azonosítást követően kizárólag az illetékesek számára hozzáférhető. Az adatok véletlen megsemmisülésének megakadályozása érdekében adatfeldolgozóink biztonsági mentéseket hajtanak végre. 
 

5. A képzésen résztvevő Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

5.1. A tájékoztatás kéréséhez való jog

Az érintett kérheti, hogy az Cégünk, mint adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e a személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt Személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést.

Az érintett által az adott képzéshez kapcsolódóan megadott Személyes adatokat az Érintetthez tartozó Adatlapon, elektronikus oldalon lehet megtekinteni.
Ettől függetlenül az Érintett a Személyes adatok kezeléséről bármikor írásban, a Cégünk címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az info@lakberendezoiskola.hu vagy bakacsi.aniko@gmail.com e-mail címre küldött e-mailben, tájékoztatást kérhet. A levélben küldött tájékoztatás kérést Cégünk akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a kérelmező Érintett egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést Cégünk csak akkor tekint hitelesnek, ha azt az Érintett regisztrált e-mail címéről küldik, ez azonban nem zárja ki, hogy Cégünk a tájékoztatás megadása előtt az Érintettet más módon is beazonosítsa.
A tájékoztatáskérés kiterjedhet az Érintett Cégünk által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg az Érintett adatait.

Cégünk az Érintett kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Érintett által megadott elérhetőségre küldött levélben, elektronikus kérelem esetén a megadott elektronikus levélcímen teljesíti.

5.2. A helyesbítéshez való jog

Az Érintett az általa megadott Személyes adatokat a Cégünk Adatlapján, elektronikus oldalán tudja megtekinteni, vagy módosítani.
Személyes adat módosítását követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

Az Érintett az 5.1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy Cégünk módosítsa valamely személyes adatát (például, bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai elérhetőségét). Az Érintett kérelmét Cégünk legfeljebb 30 napon belül teljesíti és erről az Érintett számára a megadott elérhetőségre küldött levélben értesítést küld. Ha Cégünknek nem áll módjában az Érintett kérelmét teljesíteni, akkor a teljesítés elutasításáról azonos határidőn belül küld értesítést az Érintett számára az általa megadott elérhetőségére levélben, vagy elektronikus kérelem esetén, az elektronikus levélcímre teljesíti.

Figyelembe véve az Adatkezelés célját, a Cégünk kérheti a hiányos Személyes adatok, képzés teljesítéséhez fűződő célból, illetve számlázás céljából történő kiegészítését.

5.3. A törléshez való jog 

Az Érintett az 5.1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a Cégünktől a személyes adatainak a törlését. A törlési kérelmet abban az esetben utasítjuk el, ha a jogszabály a cégünket a személyes adatok további tárolására kötelezi. Ilyen eset például az, hogy a számlázáshoz kapcsolódó adatokat a jogszabályban megadott határidőig kötelesek vagyunk kezelni. Kérelmét cégünk legfeljebb 30 napon belül teljesíti és erről az Érintettnek a megadott elérhetőségre küldött levélben értesítést küld. Ha cégünknek nem áll módjában az Érintett kérelmét teljesíteni, mivel jogszabály kötelező adatkezelést rendel el, akkor a teljesítés elutasításáról azonos határidőn belül küld értesítést az Érintett számára a megadott elérhetőségére levélben, elektronikus kérelem esetén, az elektronikus levélcímre teljesíti.

5.4. A zároláshoz való jog 

Az Érintett az 5.1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti Cégünktől, hogy a személyes adatait zároljuk. A zárolás addig tart, amíg az Érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok zárolását. Az Érintett adatai zárolását kérheti például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a kérelmét a cégünk jogellenesen kezelte, azonban az Érintett által kezdeményezett hatósági eljárás miatt szükséges az, hogy a kérelmét cégünk ne törölje. Ekkor a hatóság megkereséséig a cégünk tovább tárolja, zárolt formában az Érintett kérelmét - amely személyes adatnak minősül - ezt követően törli az adatokat. Az Érintett kérelmét cégünk legfeljebb 30 napon belül teljesíti és erről az Érintettnek a megadott elérhetőségre küld levélben, elektronikus kérelem esetén az elektronikus levélcímre értesítést.

5.5. A tiltakozáshoz való jog

Az Érintett az 5.1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az Érintett személyes adatát cégünk közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná. Így például az Érintett tiltakozhat az ellen, ha a cégünk a hozzájárulása nélkül személyes adatait hírlevelek küldése céljából felhasználná. Az Érintett nem tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az kizárólag Cégünkre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdek érvényesítéséhez szükséges, ideértve a jogszabályi felhatalmazáson alapuló adatkezelések körét is. Így például az Érintett nem tiltakozhat az ellen, ha a számlázás során kezeljünk a jogszabályban meghatározott adatait. Amennyiben az Érintett tiltakozik Cégünk adatkezelési tevékenységével összefüggésben, úgy azt Cégünk a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, és annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, amelyet az Érintettel írásban közöl. Ha az Érintett Cégünk döntésével nem ért egyet, annak kézbesítésétől, illetve, ha nem hoztunk volna döntést a megadott határidőn belül, annak lejártától számított 30 napon belül jogosult bírósághoz fordulni a döntés megváltoztatása céljából.

6. Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása

6.1. Cégünk, mint Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.

6.2. Az Adatkezelési Szabályzat módosítását követően arról valamennyi Érintettet megfelelő módon (hírlevélben, email útján) tájékoztatni kell. Az Érintett visszaigazolással, vagy elektronikus felületen elhelyezett „elfogadással” elfogadja a Szabályzat mindenkor hatályos rendelkezéseit.

7. Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége

Amennyiben az Érintett a Cégünk felé helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmet terjesztett elő vagy tiltakozott az adatkezelés ellen, azonban Cégünk a kérelmét nem teljesítette, az Érintett jogosult bírósághoz vagy hatósághoz fordulni. A bírósági eljárásban az Érintett jogosult a lakóhelye szerinti törvényszék eljárását kezdeményezni, amely szerv soron kívül dönt. A megfelelő illetékességű törvényszéket ezen a linken találhatja meg:

http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/illetekessegkereso

Az Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) eljárását abban az esetben is kezdeményezheti, ha adatvédelmi jogsértést tapasztal. Az Érintettek figyelmét felhívjuk arra, hogy a NAIH javasolja az érintetteknek, hogy probléma felmerülése esetén először az adatkezelőhöz forduljanak a békés megoldás megtalálása érdekében. Cégünk ezért arra kéri az Érintettet, hogy ha bármilyen problémája, igénye merül fel, azt először Cégünk felé terjessze elő.

Az Érintett a NAIH-val a következőképpen tudja a kapcsolatot felvenni: e-mailben ugyfelszolgalat@naih.hu címen, levélben a 1530 Budapest, Pf.: 5. címen.

Az Érintett a jogok gyakorlásához kapcsolódó panaszok vizsgálatáról az alábbi linken olvashat: https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html.

Bármilyen Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel ezen túlmenően kereshetők Cégünk, mint Adatkezelő munkatársai is az info@lakberendezoiskola.hu vagy bakacsi.aniko@gmail.com  e-mailcímeken.
 

Budapest, 2018.06.15.